Reglement

Hieronder vind je het reglement van de Stichting Avondvierdaagse Vught. Versie maart 2022

 1. Alle bestuursleden van het comité Avondvierdaagse Vught zijn herkenbaar aan een blauw jack met de opdruk “organisatie” De verkeersregelaars zijn herkenbaar aan een geel veiligheidshesje met logo. Aanwijzingen en correcties van hen dienen strikt te worden opgevolgd. Deze functionarissen hebben de bevoegdheid om deelnemers bij eventueel wangedrag uit te sluiten van verdere deelname. Onder wangedrag wordt mede verstaan: het hinderen en/of in gevaar brengen van het verkeer en andere deelnemers, het toebrengen van vernielingen aan natuur en andermans eigendommen langs het parcours en het niet opvolgen van aanwijzingen.
 2. Tijdens de wandelingen zijn de uitgereikte startkaarten een bewijs van deelname wat recht geeft op versnaperingen die kosteloos worden aangeboden op de diverse posten door de vrijwilligers van de Avondvierdaagse Vught.
 3. Groepen mogen elkaar niet passeren; direct na de start, op hoofdwegen en in bochten of op andere plaatsen waar dit gevaar oplevert voor andere weggebruikers.
 4. Alle wandelaars lopen de Avondvierdaagse Vught op eigen risico; de organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit deelname aan de Avondvierdaagse Vught.
 5. Alle deelnemers aan de Avondvierdaagse Vught zijn verplicht zich te houden aan de wettelijke regels die gelden voor voetgangers, overeenkomstig de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Tekens, die luiden: Voetgangers volgen verplicht:
 • het trottoir of voetpad of
 • het fietspad indien trottoir en voetpad ontbreken of
 • de berm of de uiterste zijde van de rijbaan als het fietspad ontbreekt.

Bij gebruik van de rijbaan, zowel binnen-als buiten de bebouwde kom, kiest de deelnemer zelf de meest veilige zijde van de rijbaan. De voorkeur gaat uit naar de linkerzijde van de rijbaan. Dit geldt voor individuelen als voor groepen.

 1. Groepen mogen niet starten voordat zij compleet zijn en de startkaart hebben opgehaald bij het inschrijfbureau of hebben deze via voor inschrijving in bezit (scholen). De marsleiding zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. Tijdsluiting elke avond is gesteld op 21.00 uur.
 2. Er kan worden gestart voor 2 afstanden; nl de 5 of 10 km.
 3. Men dient rijwielen op de daarvoor aangewezen plaatsen te stallen. Iedereen wordt dringend verzocht om de startlocaties en de directe omgeving niet te vervuilen en papier en afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken en-of vuilniszakken bij de posten
 4. Het bestuur kan besluiten niet te starten of de wandeltocht te onderbreken bij naderende weersomstandigheden die gevaar kunnen opleveren.
 5. In alle gevallen waar dit Reglement niet in voorziet, beslist het comité van de Stichting Avondvierdaagse Vught.